top of page

Opvang buiten de schooluren

We kennen in onze school twee vormen van kinderopvang buiten de schooluren:

 • voor- en naschoolse opvang

 • buitenschoolse opvang IBO-dolfijn op woensdagmiddag en vakanties

Beiden gaan door in het opvanglokaal (Sint-Jansstraat 105). Vroeger was dit de bibliotheek.

Voor- en naschoolse opvang (enkel op schooldagen, behalve op woensdagmiddag)

Voorschoolse opvang

De opvang kan vanaf 's morgens 7u00. Hiervoor dient niet vooraf aangemeld te worden: u kan uw kind(eren) gewoon 's morgens brengen.

De opvang is voorzien tot 8u15, waarna de kinderen naar de speelplaats van de kleuterschool of de lagere school gebracht worden. Er is op de speelplaats toezicht vanaf 8u15. Kinderen die vroeger op school aanwezig zijn dienen dus naar de voorschoolse opvang te gaan.

Naschoolse opvang

Na de schooluren kunnen de kinderen nog in de school blijven tot 18u00. Op woensdag valt dat onder het toezicht en organisatie van buitenschoolse opvang (IBO).

Het is goed dat de klasjuf weet of uw kind al dan niet naar de opvang moet. Bij het begin van het schooljaar kan u daarvoor een formuliertje invullen. U kunt ook ten allen tijde een briefje met uw kind meegeven.

Kinderen die na schooltijd niet meteen worden afgehaald worden naar de naschoolse opvang gebracht. Er wordt echter pas aangerekend vanaf 15u30.

Bijzonderheden:

 • 1,30 euro per begonnen half uur (tot 8u15 en vanaf 15u30) wordt aangerekend op de schoolrekening

 • De opvang is telefonisch te bereiken via het nummer 03 677 22 92 - GSM: 0476 94 31 56


 

Aanrekening kosten voor- en naschoolse opvang

Per schijf wordt 1,30 euro aangerekend.

Voorschoolse opvang:
 

Aanmeldingsuur bepaalt het aantal begonnen schijven van een half uur tot 8u15. Er zijn, terugtellend van 8u15, drie schijven:

 • 7u45 - 8u15

 • 7u15 - 7u45

 • 7u00 - 7u15

Voorbeeld:

- Een kind komt in de opvang om 7u50: 1 opvangbeurt

- Een kind komt in de opvang om 7u40: 2 opvangbeurten

- Een kind komt in de opvang om 7u25: 2 opvangbeurten

- Een kind komt in de opvang om 7u05: 3 opvangbeurten

Naschoolse opvang:

Afmeldingsuur bepaalt het aantal begonnen schijven van een half uur, vanaf 15u30.

Er zijn 5 schijven:

15u30 - 16u00

16u00 - 16u30

16u30 - 17u00

17u00 - 17u30

17u30 - 18u00

Voorbeelden:

- Een kind verlaat de opvang om 15u40: 1 opvangbeurt

- Een kind verlaat de opvang om 16u15: 2 opvangbeurten

- Een kind verlaat de opvang om 17u40: 5 opvangbeurten

Huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang Wigo

Organiserend bestuur

Het gemeentebestuur van Essen organiseert voor- en naschoolse opvang binnen de gemeentelijke basisschool Wigo.

Contactpersoon

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Kris Van Tichelen. Als leidinggevende heeft zij de leiding over het personeel en onderhoudt zij het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

De contactgegevens van de directeur zijn:

Naam:      Kris Van Tichelen

Adres:      De Vondert 10 - 2910 Essen

Telefoon:  03 667 57 63

E-mail:     directie@wigo.be

De begeleiders kan u bereiken tijdens de opvanguren op het volgend nummer: 03 677 22 92

Doelgroepomschrijving

De voor- en naschoolse opvang richt zich op kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school van Wigo gaan.

Begeleiding

De toezichters voorzien voldoende aanbod van activiteiten tijdens de opvangmomenten. Ze maken met de kinderen afspraken rond spel, materialen, buiten spelen, ...

Kinderen kunnen huiswerk maken tijdens de de naschoolse opvang. Er is geen huiswerkbegeleiding voorzien. Als je als ouder wenst dat je kind huiswerk maakt tijdens de opvang, dan maak je daarover best afspraken met de begeleiders.

Verzekering

Het gemeentebestuur heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang.

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende of zijn/haar vervanger. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Klachtenbehandeling

Wij nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleid(st)ers of de leidinggevende. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.

Inschrijving

Voor de voorschoolse opvang hoeft niet vooraf aangemeld te worden. Je kan je kind(eren) 's morgens gewoon brengen.

Voor de naopvang is het goed dat de klasjuf weet of je kind al dan niet naar de opvang moet. Bij het begin van het schooljaar kan je hiervoor een formulier invullen. Ten allen tijde kan je ook een briefje met je kind meegeven.

Kinderen die na schooltijd niet meteen worden afgehaald, worden naar de naschoolse opvang gebracht.

Openingsdagen en openingsuren

De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden op:

 • maandag     van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

 • dinsdag       van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

 • woensdag    van 7.00 u tot 8.15 u

 • donderdag   van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

 • vrijdag        van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

Tijdens schoolvakanties, facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen, ... is er uiteraard geen opvang.

Breng- en haalmomenten

De opvang is toegankelijk via Sint-Jansstraat 105. Recht tegenover is een parking.

Als ouder heb je enkel toegang tot de lokalen waar je kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of afhalen.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers.

Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen. Indien ouders hun kinderen later dan 18.00 u ophalen wordt er een boete van € 6 per begonnen half uur, per kind aangerekend. Je verwittigt ook steeds de opvang als je door omstandigheden niet op tijd kan zijn. Als je kind 3 keer te laat wordt opgehaald, wordt het dossier overgemaakt aan het gemeentebestuur welke kan beslissen om je kind uit te sluiten van naopvang.

De kinderen worden alleen toevertrouwd aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld bij inschrijving in de school. Je verwittigt  vooraf de begeleid(st)er wanneer iemand anders je kind komt afhalen.

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind (bv. bij echtscheiding), dan moet je dit onmiddellijk melden aan de school.

Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Wanneer je kind in de loop van de opvangperiode ziek wordt, neem de begeleid(ster) contact op met jou om afspraken te maken over eventuele medische opvolging. De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders. Het kan gebeuren dat we je vragen op je kind zo snel mogelijk op te halen.

Wanneer je kind ziek wordt en je bent niet bereikbaar, zullen we, indien we dat nodig achten, contact opnemen met een huisarts of dokter.

Medicatie

De begeleid(st)ers geven nooit medicatie aan de opgevangen kinderen. Mocht toedienen van medicatie toch nodig zijn dan kunnen ouders daarvoor een document opvragen op het secretariaat.

Financiële bijdrage van het gezin

De opvangprijs bedraagt 1,30 euro per begonnen half uur. Deze kosten worden aangerekend op de schoolrekening.

Fiscaal attest

De school verbindt zich ertoe om jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

Opvang opzeggen door het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur kan, op vraag van de directeur, de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de begeleid(st)ers.

De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum.

bottom of page