top of page

Huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang Wigo

Organiserend bestuur

Het gemeentebestuur van Essen organiseert voor- en naschoolse opvang binnen de gemeentelijke basisschool Wigo.

Contactpersoon

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer Dirk Beyers. Als leidinggevende heeft hij de leiding over het personeel en onderhoudt hij het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

De contactgegevens van de directeur zijn:

Naam:      Dirk Beyers

Adres:      De Vondert 10 - 2910 Essen

Telefoon:  03 667 57 63

E-mail:     directie@wigo.be

De begeleiders kan u bereiken tijdens de opvanguren op het volgend nummer: 03 677 22 92

Doelgroepomschrijving

De voor- en naschoolse opvang richt zich op kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school van Wigo gaan.

Begeleiding

De toezichters voorzien voldoende aanbod van activiteiten tijdens de opvangmomenten. Ze maken met de kinderen afspraken rond spel, materialen, buiten spelen, ...

Kinderen kunnen huiswerk maken tijdens de de naschoolse opvang. Er is geen huiswerkbegeleiding voorzien. Als je als ouder wenst dat je kind huiswerk maakt tijdens de opvang, dan maak je daarover best afspraken met de begeleiders.

Verzekering

Het gemeentebestuur heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang.

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende of zijn/haar vervanger. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Klachtenbehandeling

Wij nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleid(st)ers of de leidinggevende. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.

Inschrijving

Voor de voorschoolse opvang hoeft niet vooraf aangemeld te worden. Je kan je kind(eren) 's morgens gewoon brengen.

Voor de naopvang is het goed dat de klasjuf weet of je kind al dan niet naar de opvang moet. Bij het begin van het schooljaar kan je hiervoor een formulier invullen. Ten allen tijde kan je ook een briefje met je kind meegeven.

Kinderen die na schooltijd niet meteen worden afgehaald, worden naar de naschoolse opvang gebracht.

Openingsdagen en openingsuren

De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden op:

  • maandag     van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

  • dinsdag       van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

  • woensdag    van 7.00 u tot 8.15 u

  • donderdag   van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

  • vrijdag        van 7.00 u tot 8.15 u en van 15.30 u tot 18.00 u

Tijdens schoolvakanties, facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen, ... is er uiteraard geen opvang.

Breng- en haalmomenten

De opvang is toegankelijk via Sint-Jansstraat 105. Recht tegenover is een parking.

Als ouder heb je enkel toegang tot de lokalen waar je kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of afhalen.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers.

Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen. Indien ouders hun kinderen later dan 18.00 u ophalen wordt er een boete van € 6 per begonnen half uur, per kind aangerekend. Je verwittigt ook steeds de opvang als je door omstandigheden niet op tijd kan zijn. Als je kind 3 keer te laat wordt opgehaald, wordt het dossier overgemaakt aan het gemeentebestuur welke kan beslissen om je kind uit te sluiten van naopvang.

De kinderen worden alleen toevertrouwd aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld bij inschrijving in de school. Je verwittigt  vooraf de begeleid(st)er wanneer iemand anders je kind komt afhalen.

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind (bv. bij echtscheiding), dan moet je dit onmiddellijk melden aan de school.

Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Wanneer je kind in de loop van de opvangperiode ziek wordt, neem de begeleid(ster) contact op met jou om afspraken te maken over eventuele medische opvolging. De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders. Het kan gebeuren dat we je vragen op je kind zo snel mogelijk op te halen.

Wanneer je kind ziek wordt en je bent niet bereikbaar, zullen we, indien we dat nodig achten, contact opnemen met een huisarts of dokter.

Medicatie

De begeleid(st)ers geven nooit medicatie aan de opgevangen kinderen. Mocht toedienen van medicatie toch nodig zijn dan kunnen ouders daarvoor een document opvragen bij de begeleiders.

Financiële bijdrage van het gezin

De opvangprijs bedraagt 1,20 euro per begonnen half uur. Deze kosten worden aangerekend op de schoolrekening.

Door de kinderen kunnen drankjes aangekocht worden tijdens de opvangmomenten. De aanrekening gebeurt eveneens op de schoolrekening. De prijzen van de middag worden gehanteerd.

Fiscaal attest

De school verbindt zich ertoe om jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

Opvang opzeggen door het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur kan, op vraag van de directeur, de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de begeleid(st)ers.

De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum.

bottom of page